Úvodná stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZÁVÄZNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY MUGS

I. Všeobecné ustanovenia
1.1 Tieto Obchodné podmienky bližšie upravujú zmluvné vzt'ahy mezdi Dodávatel'om – obchodnou spoločnost'ou MUGS s.r.o., IČ:02856972, zo sídlom Praha 5, Zvoncovitá 1969/11, PSČ 15500, (d'alej len Dodávatel') a Odberatel'om, ktorým môže byt' vždy iba podnikatel' (nie spotrebitel') a vzt'ahujú sa na dodánie všetkého sortimentu Dodávatel'a, ktorý aktuálne ponúka, okrem iného aj prostredníctvom elektronickej prezentácie, umiestnené na internetových stránkach www.mugs.cz.

1.2 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem a postupuje se podle nich vždy, pokud samotná smlouva výslovně nestanoví odchylky. Odběrateli musí být tyto Obchodní podmínky poskytnuty před odesláním objednávky. Odesláním objednávky Objednatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek a že s nimi v tomto znění bezvýhradně souhlasí.

1.3 Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Skutečnosti a právní vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí především obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.).

II. Smlouva

2.1 Smlouva je uzavírána písemně nebo formou elektronické pošty (vzájemnou e-mailovou komunikací Odběratele s Dodavatelem), pokud jsou z jejího obsahu zřejmé všechny podstatné náležitosti smlouvy.

2.2 Objednávka Odběratele musí mít písemnou formu, případně formu zprávy elektronické pošty (e-mail) a musí být dostatečně určitá. Za objednávku se považuje písemné potvrzení kalkulace a grafického náhledu. Objednávka je pro Odběratele závazná a může jím být odvolána pouze do okamžiku jejího přijetí ze strany Dodavatele.

2.3 Potvrzením objednávky ze strany Dodavatele je mezi smluvními stranami smlouva uzavřena. Potvrzení přijetí objednávky Dodavatelem musí mít písemnou formu, případně formu zprávy elektronické pošty (e-mail). Přijetí objednávky je účinné okamžikem doručení potvrzení Odběrateli.

III. Výpůjčka vzorků
3.1 Po dohodě smluvních stran má Odběratel možnost si od Dodavatele vypůjčit vzorky z nabízeného sortimentu zboží. Výpůjčka je bezplatná a o jejím poskytnutí smluvní strany sepíší výpůjční protokol, v němž bude uveden druh, počet a cena vypůjčených vzorků.
3.2 Odběratel je povinen vypůjčené vzorky zboží vrátit Dodavateli nejpozději do 1 měsíce ode dne jejich vypůjčení a sepsání výpůjčního protokolu. Pokud Odběratel vypůjčené vzorky v uvedené lhůtě nevrátí je povinen uhradit Dodavateli jejich plnou cenu, uvedenou ve výpůjčním protokolu. Tuto cenu vyfakturuje Dodavatel Odběrateli fakturou vystavenou dle čl. VIII. těchto Obchodních podmínek.

IV. Cena zboží

4.1 Cena za dodání objednaného zboží je vždy sjednána přímo ve Smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s výrobou zboží včetně jeho balení s výjimkou ceny za dopravu zboží od Dodavatele k Odběrateli – cena této dopravy je upravena v čl. VI. těchto
Obchodních podmínek.

4.2 Dodavatel si z důvodu možné změny cen u subdodavatele či výrobce vyhrazuje právo změny ceny nabízeného zboží v mezidobí od zaslání cenové nabídky do přijetí objednávky. Po potvrzení objednávky Dodavatelem (tj. po uzavření smlouvy) je cena pro obě smluvní strany závazná.

4.3 Dodavatel nabízí jako přidanou hodnotu vyhotovení grafického návrhu a výrobu fyzického vzorku zdarma a to v případě potvrzení objednávky a realizace. V případě storno objednávky si dodavatel vyhrazuje právo účtovat si storno poplatek ve výši 3 500 Kč bez DPH za náklady na přípravu výroby a materiál.

V. Dodání zboží

5.1 Dodací lhůta činí 14 dnů, není-li ve smlouvě ujednán jiný
termín.

5.2 Dodací lhůta nepočíná běžet od uzavření smlouvy, tj. přijetím objednávky, ale začíná běžet až od okamžiku, kdy Dodavatel obdrží od Objednatele jeho písemné (popřípadě e-mailové) odsouhlasení poslední korektury návrhu (vzorku) zboží bez dalších výhrad.

5.3 Nedodržení dvoutýdenní dodací lhůty není důvodem k odstoupení Odběratele od smlouvy. Pokud však Dodavatel nedodá Odběrateli objednané zboží ani v náhradní přiměřené lhůtě (nejdéle 2 týdny), vznikne Odběrateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.

VI. Doprava zboží k Odběrateli

6.2 U objednávek zajišťuje dopravu k  Dodavatel, popřípadě ji po dohodě smluvních stran zajistí Odběratel. Způsob dopravy v takovém případě určuje Odběratel.

VII. Převzetí zboží Odběratelem

7.1 Odběratel je povinen při převzetí zboží zkontrolovat stav a úplnost zásilky, zejména zda je ve správném množství a bez zjevných vad, což potvrdí do dodacího a přepravního dokladu. Pokud nebude zjevná vada či vada v množství vytčena v dodacím dokladu, považuje se dodávka za dodávku ve správném množství a bez zjevných vad.

7.2 Převzetím zboží přechází na Odběratele nebezpečí škody na zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na Odběratele až úplným zaplacením ceny.

VIII. Platební podmínky

8.1 Dodavatel vystaví na cenu za dodání objednaného zboží Odběrateli fakturu na příslušnou částku. Standardní splatnost faktury jsou 2 týdny od jejího vystavení. Dodavatel může splatnost faktur vzhledem k nově přijatým objednávkám zkrátit.

8.2 Dodavatel je oprávněn požadovat (zejména u odběratelů, kteří nejsou stálí zákazníci dodavatele) zaplacení přiměřené zálohy až do výše 90% ceny za objednané zboží. Dodací lhůta počíná v takovém případě běžet teprve úplným uhrazením zálohy.

8.3 Datem uhrazení faktury je datum připsání příslušné částky na účet Dodavatele. V případě prodlení Odběratele s úhradou fakturované částky je Odběratel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den
prodlení. Započtení na cenu se zakazuje.

IX. Odpovědnost za vady

9.1 Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho převzetí Odběratelem.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1 Dodavatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy zcela, případně zčásti, jestliže se splnění objednávky, které je předmětem smlouvy, stane nemožným (tzn. subdodavatel či výrobce již objednané zboží nedodává resp. nevyrábí a nelze jeho dodání zajistit ani za ztížených podmínek či po sjednaném čase). Pokud Odběratel již zaplatil část nebo plnou cenu objednávky, je Dodavatel povinen mu zaplacenou částku bez zbytečného odkladu v plné výši vrátit.

11.1 Odběratel není oprávněn od smlouvy odstoupit.

Naše podnikání je chráněno Centrálním registrem dlužníků

Dopyt

1/4