Úvodní stránka SLUŽBY, OBCHODNÍ PODMÍNKY

SLUŽBY, OBCHODNÍ PODMÍNKY

SLUŽBY MUGS

MIN. POČET PORCELÁNU NEBO SKLA NA ZAKÁZKOVOU DEKORACI JE U NÁS 100 KS

Reklamní dekorovaný porcelán a sklo = full servis (návrh a vzorování, výroba a dodání do 3-4 týdnů!)

 • Spočítáme a zašleme kalkulaci dle požadavků
 • Po schválení ceny a zaslání objednávky vytvoříme grafický náhled a zašleme ke schválení
 • Vyrobíme fyzický vzorek podle dohodnutého zadání a zašleme ke schválení (v případě realizace je výroba zdarma)
 • Reklamní hrnky, sklenice, doplňky vyrobíme do 14 dnů od schválení vzorku (+ čas na přepravu zakázky)

 

  

Gastro nádobí - porcelán a sklo bez logování (dodání ze skladu do 1-5 pracovních dnů!)

 • Desítky velkých a malých porcelánových hrnků na čaj, kávových šálků a podšálků klasických i designových tvarů
 • Sklenice, skleněné hrnky, sklenice na víno, pivní půllitry aj.
 • Porcelánové talíře, mísy a doplňky v tradičním designu

 

NAŠI KLIENTI

Malonákladová výroba pro malé a střední firmy

Podpora dobrého jména pomocí kvalitních firemních dárků je efektivní pro většinu malých firem bez ohledu na obor činnosti. Ať jste začínající nebo zavedená malá firma, nebo státní organizace, využijte naší výroby porcelánových reklamních a firemních hrnků, šálků, sklenic v počtu od 100 kusů. Vycházíme tak vstříc i malým firmám, které si nemohou dovolit investovat velké částky do marketingové podpory svého podnikání.

Sériová výroba pro velké firmy a podniky

Vaše marketingové nebo obchodní oddělení může využít osobní konzultace a výběru z fyzických vzorků u Vás nebo v naší vzorkovně. Komunikujte s profesionálním dodavatelem a výrobcem a podpořte Vaši reklamní kampaň tradičními a originálními dárkovými předměty. Naše moderní velkokapacitní výroba je uzpůsobená na výrobu reklamního porcelánu a skla v mnoha objemech a krátké době dodání.

Gastronomie a pohostinství

Máte pražírnu kávy, velkoobchod nebo kavárnu, penzion, restauraci, hotel...? Hledáte spolehlivého a levného dodavatele porcelánového nádobí nebo skla? Věříme, že z našeho sortimentu zejména italského kávového porcelánu CLUB HOUSE si jistě vyberete.

 

Pro naprosto ideální výběr Vašeho porcelánu doporučujeme navštívit naší plně vybavenou vzorkovnu v Buštěhradu.

 

CENY A KALKULACE

Nákup bez dekorace
Porcelán a sklo bez dekorace dodáváme za ceny uvedené na našich stránkách u každého produktu. V případě větších množstevních odběrů v řádu set ks poskytujeme u vybraného sortimentu množstevní slevy.

U sortimentu užitkového porcelánu je třeba počítat s možným výskytem miniaturních tmavých mikroteček nebo drobných slitin glazury, u skla občasných miniaturních bublinek, které vznikají při samotném výrobním procesu nádobí v porcelánkách a sklárnách. Tyto velmi drobné nerovnosti a vizuální mikrovady nemají žádný vliv na kvalitu a funkčnost nádobí a téměř nenarušují estetickou stránku zpracování. Miniaturní tečky a povrchové nerovnosti nelze uplatňovat jako předmět reklamace a je nutná jejich tolerance. V případě požadavku na kvalitativně nadstandartní povrchovou úpravu lze u některých vybraných modelů čajových hrnků zajistit A+ kvalitu na objednávku z porcelánky nebo sklárny. Zde je však potřeba počítat s podstatně vyšší nákupní a prodejní cenou, než za jakou nádobí nabízíme v prodeji.  

Nákup s dekorací
U požadavku na přesnou cenu reklamního porcelánu nás kontaktujte. Potřebujeme znát:

 • Vybraný typ hrnku, šálku, sklenice (název nebo kód z našich stránek nebo katalogu)
 • Počet kusů
 • Barevné provedení hrnku ( bez glazury, s vnější glazurou, kombinace vnější a vnitřní glazury)
 • Přibližnou velikost loga a počet barev
 • Technologii brandu ( potisk, pískování - laserování anebo vybarvené pískování)

V případě realizace je grafický návrh a výroba fyzického vzorku zdarma.
V případě storno objednávky po výrobě fyzického vzorku jsme opráněni si účtovat storno poplatek podle náročnosti brandu ve výši 2 -8 tis. Kč bez DPH.
Záruky a reklamace na dekorace z naší výroby naleznete zde.

Zavolejte, napište email nebo vyplňte kontaktní formulář. Po domluvě Vás rádi uvítáme na naší vzorkovně v Buštěhradu.

CENÍK DOPRAVY

Osobní vyzvednutí v Buštěhradu............................................zdarma.
Zaslání fyzického vzorku poštovné a balné......................150 Kč bez DPH 21%.
Paletová přeprava zakázek po ČR a do zahraničí............dle ceníku smluvního přepravce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY MUGS

I. Obecná ustanovení
1.1 Tyto Obchodní podmínky blíže upravují smluvní vztahy mezi Dodavatelem – obchodní společností MUGS s.r.o., IČ:02856972, se sídlem Praha 5,
Hevlínská 435/8, PSČ 15521, (dále jen Dodavatel) a Odběratelem, kterým může být vždy pouze podnikatel (nikoliv spotřebitel) a vztahují se na dodávky veškerého sortimentu Dodavatele, který aktuálně nabízí, mimo jiné i prostřednictvím elektronické prezentace, umístěné na internetových stránkách www.mugs.cz.

1.2 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem a postupuje se podle nich vždy, pokud samotná smlouva výslovně nestanoví odchylky. Odběrateli musí být tyto Obchodní podmínky poskytnuty před odesláním objednávky. Odesláním objednávky Objednatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek a že s nimi v tomto znění bezvýhradně souhlasí.

1.3 Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Skutečnosti a právní vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí především obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.).

II. Smlouva

2.1 Smlouva je uzavírána písemně nebo formou elektronické pošty (vzájemnou e-mailovou komunikací Odběratele s Dodavatelem), pokud jsou z jejího obsahu zřejmé všechny podstatné náležitosti smlouvy.

2.2 Objednávka Odběratele musí mít písemnou formu, případně formu zprávy elektronické pošty (e-mail) a musí být dostatečně určitá. Za objednávku se považuje písemné potvrzení kalkulace a grafického náhledu. Objednávka je pro Odběratele závazná a může jím být odvolána pouze do okamžiku jejího přijetí ze strany Dodavatele.

2.3 Potvrzením objednávky ze strany Dodavatele je mezi smluvními stranami smlouva uzavřena. Potvrzení přijetí objednávky Dodavatelem musí mít písemnou formu, případně formu zprávy elektronické pošty (e-mail). Přijetí objednávky je účinné okamžikem doručení potvrzení Odběrateli.

III. Výpůjčka vzorků
3.1 Po dohodě smluvních stran má Odběratel možnost si od Dodavatele vypůjčit vzorky z nabízeného sortimentu zboží. Výpůjčka je bezplatná a o jejím poskytnutí smluvní strany sepíší výpůjční protokol, v němž bude uveden druh, počet a cena vypůjčených vzorků.
3.2 Odběratel je povinen vypůjčené vzorky zboží vrátit Dodavateli nejpozději do 1 měsíce ode dne jejich vypůjčení a sepsání výpůjčního protokolu. Pokud Odběratel vypůjčené vzorky v uvedené lhůtě nevrátí je povinen uhradit Dodavateli jejich plnou cenu, uvedenou ve výpůjčním protokolu. Tuto cenu vyfakturuje Dodavatel Odběrateli fakturou vystavenou dle čl. VIII. těchto Obchodních podmínek.

IV. Cena zboží

4.1 Cena za dodání objednaného zboží je vždy sjednána přímo ve Smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s výrobou zboží včetně jeho balení s výjimkou ceny za dopravu zboží od Dodavatele k Odběrateli – cena této dopravy je upravena v čl. VI. těchto
Obchodních podmínek.

4.2 Dodavatel si z důvodu možné změny cen u subdodavatele či výrobce vyhrazuje právo změny ceny nabízeného zboží v mezidobí od zaslání cenové nabídky do přijetí objednávky. Po potvrzení objednávky Dodavatelem (tj. po uzavření smlouvy) je cena pro obě smluvní strany závazná.

4.3 Dodavatel nabízí jako přidanou hodnotu vyhotovení grafického návrhu a výrobu fyzického vzorku zdarma a to v případě potvrzení objednávky a realizace. V případě storno objednávky si dodavatel vyhrazuje právo účtovat si storno poplatek dle náročnosti zakázky ve výši 2 - 10 000 Kč bez DPH za náklady na přípravu výroby a materiál.

V. Dodání zboží

5.1 Dodací lhůta je individuální dle rozsahu a náročnosti zakázky. Standartní výrobní termíny činí 2 týdny náhled a vzorování, 2 týdny realizace zakázky po schválení vzorku, není-li ve smlouvě ujednán jiný termín.

5.2 Dodací lhůta nepočíná běžet od uzavření smlouvy, tj. přijetím objednávky, ale začíná běžet až od okamžiku, kdy Dodavatel obdrží od Objednatele jeho písemné (popřípadě e-mailové) odsouhlasení poslední korektury návrhu (vzorku) zboží bez dalších výhrad.

5.3 Nedodržení dvoutýdenní dodací lhůty není důvodem k odstoupení Odběratele od smlouvy. Pokud však Dodavatel nedodá Odběrateli objednané zboží ani v náhradní přiměřené lhůtě (nejdéle 2 týdny), vznikne Odběrateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.

VI. Doprava zboží k Odběrateli

6.2 U objednávek zajišťuje dopravu k  Dodavatel, popřípadě ji po dohodě smluvních stran zajistí Odběratel. Způsob dopravy v takovém případě určuje Odběratel.

VII. Převzetí zboží Odběratelem

7.1 Odběratel je povinen při převzetí zboží zkontrolovat stav a úplnost zásilky, zejména zda je ve správném množství a bez zjevných vad, což potvrdí do dodacího a přepravního dokladu. Pokud nebude zjevná vada či vada v množství vytčena v dodacím dokladu, považuje se dodávka za dodávku ve správném množství a bez zjevných vad.

7.2 Převzetím zboží přechází na Odběratele nebezpečí škody na zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na Odběratele až úplným zaplacením ceny.

VIII. Platební podmínky

8.1 Dodavatel vystaví na cenu za dodání objednaného zboží Odběrateli fakturu na příslušnou částku. Standardní splatnost faktury jsou 2 týdny od jejího vystavení. Dodavatel může splatnost faktur vzhledem k nově přijatým objednávkám zkrátit.

8.2 Dodavatel je oprávněn požadovat (zejména u odběratelů, kteří nejsou stálí zákazníci dodavatele) zaplacení přiměřené zálohy až do výše 100% ceny za objednané zboží. Dodací lhůta počíná v takovém případě běžet teprve úplným uhrazením zálohy.

8.3 Datem uhrazení faktury je datum připsání příslušné částky na účet Dodavatele. V případě prodlení Odběratele s úhradou fakturované částky je Odběratel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den
prodlení. Započtení na cenu se zakazuje.

IX. Odpovědnost za vady

9.1 Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho převzetí Odběratelem.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1 Dodavatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy zcela, případně zčásti, jestliže se splnění objednávky, které je předmětem smlouvy, stane nemožným (tzn. subdodavatel či výrobce již objednané zboží nedodává resp. nevyrábí a nelze jeho dodání zajistit ani za ztížených podmínek či po sjednaném čase). Pokud Odběratel již zaplatil část nebo plnou cenu objednávky, je Dodavatel povinen mu zaplacenou částku bez zbytečného odkladu v plné výši vrátit.

11.1 Odběratel není oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

Pro odvolání souhlasu se zpracováním cookies klikněte zde:

 

 

Poptávka

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle
Podmínek zpracování osobních údajů
Reklamní porcelán a sklo ručně stříkáme speciální hydroglazurou.